බෝතල් කළ පානීය ජලය ගැන ඔබ නොදත් තතු…

ජලය කියන්නේ නොමිලේ ලැබෙන දෙයක්. ලොව ඕනෑම කෙනෙක්ට නොමිලේ ලබා ගැනීමට අයිතිය තිබෙන ද්‍රව්‍ය අතරින් ජලය හා සමකල හැකි වන්නේ

Read more

වතුර බෝතලේ මාරයා

ප්ලාස්ටික් බෝතල් වල වතුර බොන්නේ බලාගෙනයි. අප එදිනෙදා භාවිතා කරන ප්ලාස්ටික් බෝතල් අපි විවිධ කාර්යන් සඳහා භාවිතා කිරීමට පුරුදු වෙනවා.

Read more

Pin It on Pinterest