මයික්‍රෝසොෆ්ට් පවර්පොයින්ට්

ISBN – 978-955-0581-02-3 මයික්‍රෝසොෆ්ට් පවර්පොයින්ට් මෘදුකාංගය භාවිතයටඅවශ්‍ය මූලික දැනුම මෙම කෘතියෙන් ලබා දෙයි. “දිවයින පුරා විහිදී ඇති පොත්හල් වලින් මිලදී ගත

Read more

Pin It on Pinterest