විදර්ශනා

නූතන බෞද්ධයා සහ බෞද්ධ දර්ශනය සුප්‍රසිද්ධ, තායිලන්ත හිමි නමක් වන “අජාන් චාන්” ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වරක් බෞද්ධයා හැඳින්වීමට අපූරු උපමාවක්

Read more

Pin It on Pinterest

X