මයික්‍රෝසොෆ්ට් වර්ඩ්

 ISBN – 978-955-0581-00-9
 මයික්‍රොසොෆ්ට් Office “Word” මෘදුකාංගය තනිවම ඉගෙන ගන්න.
“දිවයින පුරා විහිදී ඇති පොත්හල් වලින් මිලදී ගත හැකිය”
Sri Lanka’s Best Selling “Microsoft Office – Word” Self Learning Guide.

.

Sinhalapedia PVT Ltd

Pin It on Pinterest