මයික්‍රෝසොෆ්ට් එක්සෙල්

 ISBN – 978-955-0581-01-6
මයික්‍රොසොෆ්ට් Office “Excel” මෘදුකාංගය තනිවම ඉගෙන ගන්න. 
“දිවයින පුරා විහිදී ඇති පොත්හල් වලින් මිලදී ගත හැකිය”

Sri Lanka’s Best Selling “Microsoft Office – Excel” Self Learning Guide

 

 

.

Sinhalapedia PVT Ltd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest