මයික්‍රෝසොෆ්ට් ඇක්සස්

 

මයික්‍රොසොෆ්ට් Office තනිවම ඉගෙන ගන්න – “මයික්‍රොසොෆ්ට් ඇක්සස්” 

Sri Lanka’s Best Selling Self Learning Guide – “Microsoft Office – ACCESS”

 

“සිංහලපීඩියා” – සිංහලෙන් දැනුම බෙදන සිංහල විශ්වකෝෂය

.

Sinhalapedia PVT Ltd

Pin It on Pinterest