පරිගණක හාර්ඩ්වෙයාර් සහ දෝෂ නිරාකරණය

 ISBN – 978-955-0581-02-3
පරිගණක හාර්ඩ්වෙයාර් සහ දෝෂ නිරාකරණය පිලිබඳ මූලික දැනුමක් මෙම කෘතියෙන් ලබා දෙයි.
“දිවයින පුරා විහිදී ඇති පොත්හල් වලින් මිලදී ගත හැකිය”
Sri Lanka’s Best Selling “Microsoft Office – Word” Self Learning Guide.
X

Pin It on Pinterest

X