විදර්ශනා

කතුවැකිය: නිර්මාන් කොඩිතුවක්කු නූතන බෞද්ධයා සහ බෞද්ධ දර්ශනය   සුප්‍රසිද්ධ, තායිලන්ත හිමි නමක් වන “අජාන් චාන්” ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් වරක් බෞද්ධයා

Read more

Pin It on Pinterest