රෝස පෙතිවන් දෙතොල් පවත්වාගෙන යාමේ රහස්

Lip Balm එකක් පාවිච්චි කිරීම. දෙතොල් වියලීම හෝ දෙතොල් ඉරි තැලීම ඉතාමත් ඉක්මණින් ප්‍රතිකාර කළ යුතු තත්වයක්. මොකද දෙතොල් කළුවීම

Read more

PHOTOGENIC “ෆොටෝජෙනික්” වෙන්නේ කොහොමද?

සමහර අය ඡායා රූප වලට ලස්සනට ඉන්වා. මේ අයට කියන්නේ “ෆොටෝජෙනික්” අය කියලා. ඡායා රූපයක් ලබා ගන්නා මොහොතේදී පහත කරුණු

Read more

Pin It on Pinterest

X