කොරල් ඩ්‍රෝ

ISBN – 978-955-0581-15-3 කොරල් ඩ්‍රෝ මෘදුකාංගය භාවිතා කර ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරණයට අවශ්‍ය මූලික දැනුම මෙම කෘතියෙන් ලබා දෙයි. “දිවයින පුරා විහිදී ඇති

Read more

ඇඩෝබි ඉලස්ට්‍රේටර්

නව සංස්කරණය මුද්‍රණයේ…… ඇඩෝබි ඉලස්ට්‍රේටර් මෘදුකාංගය භාවිතා කර ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරණයට අවශ්‍ය මූලික දැනුම මෙම කෘතියෙන් ලබා දෙයි. Sri Lanka’s Best Selling “Microsoft

Read more

මයික්‍රෝසොෆ්ට් පවර්පොයින්ට්

ISBN – 978-955-0581-02-3 මයික්‍රෝසොෆ්ට් පවර්පොයින්ට් මෘදුකාංගය භාවිතයටඅවශ්‍ය මූලික දැනුම මෙම කෘතියෙන් ලබා දෙයි. “දිවයින පුරා විහිදී ඇති පොත්හල් වලින් මිලදී ගත

Read more

මිලදී ගත හැකි ස්ථාන

දිවයින පුරා විහිදී ඇති සෑම ප්‍රධාන පෙලේ පොත් හලකින්ම සිංහලපීඩියා ප්‍රකාශන මිලදී ගත හැකියි. කොළඹ සරසවි පොත් හල: නුගේගොඩ /

Read more

පරිගණකය තනිවම හැසිරවීමට පුරුදු වෙමු

 ISBN – 978-955-0581-05-4 පරිගණකය තනිවම හැසිරවීමට අවශ්‍ය මූලික දැනුම මෙම කෘතියෙන් ලබා දෙයි. “දිවයින පුරා විහිදී ඇති පොත්හල් වලින් මිලදී

Read more

පරිගණක හාර්ඩ්වෙයාර් සහ දෝෂ නිරාකරණය

 ISBN – 978-955-0581-02-3 පරිගණක හාර්ඩ්වෙයාර් සහ දෝෂ නිරාකරණය පිලිබඳ මූලික දැනුමක් මෙම කෘතියෙන් ලබා දෙයි. “දිවයින පුරා විහිදී ඇති පොත්හල්

Read more

Pin It on Pinterest