සමාජ සම්බන්ධතා පැවැත්වීමේදී ඔබට වැදගත් වන කරුණු

සාර්ථක ජීවිතයකට මනා සමාජ සම්බන්ධතා අනිවාර්ය අංගයක් මොකද අපි කාටවත් තනියම ජීවත්වෙන්න බැහැ. අපට නිතරම අන් අයගේ උදව් අවශ්‍ය වෙනවා.

Read more

සිහින සැබෑ වෙන්නේ කැපවීමෙන්

අපි හැමෝටම සිහින තියෙනවා, ධනවත් වෙන්න, ප්‍රසිද්ධ වෙන්න අපි හැමෝම කැමතියි. නමුත් ඒ සිහිනය කරා ලඟා වෙන්න හැමෝටම පුළුවන් වෙන්නේ

Read more

Pin It on Pinterest