මිලදී ගත හැකි ස්ථාන

දිවයින පුරා විහිදී ඇති සෑම ප්‍රධාන පෙලේ පොත් හලකින්ම සිංහලපීඩියා ප්‍රකාශන මිලදී ගත හැකියි.


කොළඹ

සරසවි පොත් හල:
නුගේගොඩ / මහරගම / කොටුව / පිළියන්දල / නාරාහේන්පිට / බොරැල්ල / දෙහිවල / පාදුක්ක / වත්තල / කිරිබත්ගොඩ

විජිත යාපා පොත්හල:
නුගේගොඩ / Unity Plaza

ගුණසේන පොත්හල:
කොටුව / බම්බලපිටිය / බොරැල්ල / දෙහිවල / කිරිබත්ගොඩ / නුගේගොඩ

සමයවර්ධන පොත්හල: මරදාන / කිරිබත්ගොඩ

සමුද්‍රා පොත්හල – බොරැල්ල
Lady J – බොරැල්ල /Manjaree – බොරැල්ල
සදීපා පොත්හල – බොරැල්ල
රත්න පොත්හල- මරදාන
ගොඩගේ පොත් මැදුර- කොටුව
දයාවංශ ජයකොඩි පොත්හල -කොටුව


නුවර

සරසවි පොත්හල: මහනුවර / Kandy City Centre

ගුණසේන පොත්හල: Kandy City Centre

විජිතයාපා පොත්හල: මහනුවර / Kandy City Centre

සමුද්‍රා පොත්හල


ගම්පහ

සරසවි පොත්හල
මින්සර පොත්හල
ගුණසේන පොත්හල


කුරුණෑගල

සරසවි පොත්හල
සමුද්‍රා පොත්හල
ගුණසේන පොත්හල


මීගමුව

මින්සර පොත්හල
සරසවි පොත්හල


පානදුර

ගුණසේන පොත්හල
ලුමිනෙක්ස් පොත්හල


කළුතර

ගුණසේන පොත්හල
සරසවි පොත්හල – හොරණ


ගාල්ල

සරසවි පොත්හල
විජිතයාපා පොත්හල
ගුණසේන පොත්හල
ආරියදාස පොත්හල
ආරාධනා පොත්හල
මංජරී


මාතර

සරසවි පොත්හල
විජිතයාපා පොත්හල
ගුණසේන පොත්හල
ගුණසේන පොත් මැදුර
ශාන් පොත්හල
සකුරා පොත්හල
රසික පොත්හල
M.G. ස්ටේෂනරි-අකුරැස්ස
සපිරි පොත්හල-කඹුරුපිටිය


හම්බන්තොට

ලක්විජය පොත්හල – තංගල්ල

මුතුමාල පොත්හල – තංගල්ල
සනුජි පොත්හල – මිද්දෙනිය


ඇඹිලිපිටිය

තන්ඩර් පොත්හල


රත්නපුර

සරසවි පොත්හල

.

Sinhalapedia PVT Ltd

Pin It on Pinterest