මයික්‍රෝසොෆ්ට් පවර්පොයින්ට්

ISBN – 978-955-0581-02-3
මයික්‍රෝසොෆ්ට් පවර්පොයින්ට් මෘදුකාංගය භාවිතයටඅවශ්‍ය මූලික දැනුම මෙම කෘතියෙන් ලබා දෙයි.
“දිවයින පුරා විහිදී ඇති පොත්හල් වලින් මිලදී ගත හැකිය”
Sri Lanka’s Best Selling “Microsoft Office – Word” Self Learning Guide.

.

Sinhalapedia PVT Ltd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest