ඇඩෝබි ඉලස්ට්‍රේටර්

නව සංස්කරණය මුද්‍රණයේ……
ඇඩෝබි ඉලස්ට්‍රේටර් මෘදුකාංගය භාවිතා කර ග්‍රැෆික් නිර්මාණකරණයට අවශ්‍ය මූලික දැනුම මෙම කෘතියෙන් ලබා දෙයි.
Sri Lanka’s Best Selling “Microsoft Office – Word” Self Learning Guide.

.

Sinhalapedia PVT Ltd

Pin It on Pinterest