අපි ගැන

sinhalapedia png logo

Sinhalapedia (PVT) Ltd – (PV76865)

86/1, Rahula Rd, Matara, 81000, Sri Lanka.

Office: +94 11 7 20 18 20      –   Stores :  +94 41 5 616 316

Sales Hotline: +94 71 2 000 001

Email: info@sinhalapedia.com

 

දිවයින පුරා විහිදී ඇති සිංහලපීඩියා ප්‍රකාශන බෙදාහැරීමේ ජාලය

sinhalapedia publications


 

කොළඹ

සරසවි පොත් හල:
නුගේගොඩ / මහරගම / කොටුව / පිළියන්දල / නාරාහේන්පිට / බොරැල්ල / දෙහිවල / පාදුක්ක / වත්තල / කිරිබත්ගොඩ

map-01විජිත යාපා පොත්හල:
නුගේගොඩ / Unity Plaza

ගුණසේන පොත්හල:
කොටුව / බම්බලපිටිය / බොරැල්ල / දෙහිවල / කිරිබත්ගොඩ / නුගේගොඩ

සමයවර්ධන පොත්හල: මරදාන / කිරිබත්ගොඩ

සමුද්‍රා පොත්හල – බොරැල්ල
Lady J – බොරැල්ල
සදීපා පොත්හල – බොරැල්ල
රත්න පොත්හල- මරදාන
ගොඩගේ පොත් මැදුර- කොටුව
දයාවංශ ජයකොඩි පොත්හල -කොටුව

මංජරී – නුගේගොඩ

ලුමිනෙක්ස් පොත්හල – මොරටුව / කොට්ටාව


නුවර

සරසවි පොත්හල: මහනුවර / Kandy City Centre

ගුණසේන පොත්හල: Kandy City Centre

විජිතයාපා පොත්හල: මහනුවර / Kandy City Centre

සමුද්‍රා පොත්හල


ගම්පහ

සරසවි පොත්හල
මින්සර පොත්හල
ගුණසේන පොත්හල


කුරුණෑගල

සරසවි පොත්හල
සමුද්‍රා පොත්හල
ගුණසේන පොත්හල


මීගමුව

මින්සර පොත්හල
ගුණසේන පොත්හල


පානදුර

ගුණසේන පොත්හල
ලුමිනෙක්ස් පොත්හල 


කළුතර

ගුණසේන පොත්හල
සරසවි පොත්හල – හොරණ


ගාල්ල

සරසවි පොත්හල
විජිතයාපා පොත්හල
ගුණසේන පොත්හල
ආරියදාස පොත්හල
ආරාධනා පොත්හල
මංජරී
තුසිත පොත්හල 

ලුමිනෙක්ස්  පොත්හල  – අම්බලන්ගොඩ


මාතර

සරසවි පොත්හල
විජිතයාපා පොත්හල
ගුණසේන පොත්හල
ගොඩගේ පොත් මැදුර
ශාන් පොත්හල
සකුරා පොත්හල
රසික පොත්හල
M.G. ස්ටේෂනරි-අකුරැස්ස
වීරසිංහ පොත්හල-කඹුරුපිටිය


හම්බන්තොට

ලක්විජය පොත්හල – තංගල්ල

මුතුමාල පොත්හල – තංගල්ල
සනුජි පොත්හල – මිද්දෙනිය


ඇඹිලිපිටිය

තන්ඩර් පොත්හල


රත්නපුර

සරසවි පොත්හල

X

Pin It on Pinterest

X